Úvod > Informace pro pacienty

Informace pro pacienty

Smluvní pojišťovny

Seznam zdravotních pojišťoven, se kterými má Kardiologie Na Bulovce, s.r.o. smlouvu: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Vojenská zdravotní pojišťovna, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR.

Informovaný souhlas

Informovaný souhlas je klientem podepsaná listina. Svým podpisem stvrzuje, že souhlasí s navrhovanou vyšetřovací metodou nebo léčebným zákrokem, který mu byl lékařem vysvětlen. Udělení souhlasu pak musí být svobodné a zejména informované. Pacient tedy musí být před každým zákrokem i vyšetřením informovaný o účelu a povaze zákroku, o jeho důsledcích a případných rizicích a také o…

Příjem k hospitalizaci

Kardiologie Na Bulovce je špičkové kardiologické pracoviště a my jsme rádi, že jste si vybral/a jako místo, kterému důvěřujete a kde budete řešit své kardiologické obtíže. Péči Vám poskytne tým zkušených odborníků. Jak probíhá příjem k hospitalizaci? Na Kardiologii na Bulovce nejprve poznáte příjmovou ambulanci. K přijetí přijďte prosím v určený čas a nezapomeňte si vzít s sebou: občanský průkaz…

Nemocniční řád

Ke splnění tohoto úkolu pomůžete i Vy tím, že se budete řídit těmito pokyny: Po dobu Vašeho pobytu na oddělení o Vás pečuje ošetřující lékař, jehož pokyny je třeba se řídit. Na něho se obracejte se svými problémy. Můžete se také obrátit na primáře oddělení. Ošetřovatelskou péčí jsou pověřeny zdravotní sestry. K přijetí na oddělení…

Charta práv pacienta

Jsme profesionálové. Dodržujeme všechny zásady, které upravují vztah mezi pacientem a zdravotním personálem. Ctíme etické kodexy, které nás zavazují k určitému chování a jednání. Ve vztahu k pacientům se řídíme chartou práv pacienta tak, jak ji vydala Centrální etická komise Ministerstva zdravotnictví. Oporou těchto dokumentů jsou zahraniční předlohy, včetně význačných a zásadních dokumentů o lidských právech. Kromě…

Stravování

Stravování pro hospitalizované pacienty zajišťuje externí dodavatel, kterým je společnost Nemocnice na Bulovce. Pokud to umožňuje Váš dietní režim, můžete si jídlo vybrat. Strava se obvykle podává přímo na pokoji a donese vám ji sestra. Snídaně jsou podávány v 7 hodin Obědy jsou podávány ve 12 hodin Večeře jsou podávány v 17 hodin Speciální dietu (diabetickou, bezlepkovou,…

Podávání informací o zdravotním stavu

Podávání informací ze zdravotní dokumentace pacienta upravuje zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách. Tento zákon upravuje nejen právo pacienta na poskytnutí informací o vlastním zdravotním stavu, ale upravuje toto právo i u osob jemu blízkých. Zákon hovoří o tom, kdo může být informovaný, nahlížet do dokumentace a pořizovat z ní případně opisy nebo kopie. Pročtěte…

Charta práv tělesně postižených osob

Chartu práv a povinností tělesně postižených vydalo vlivné Francouzské sdružení tělesně postižených (Association des Paralysés de France, APF). Preambule Charta práv tělesně postižených vychází z Prohlášení lidských a občanských práv, Všeobecného prohlášení o lidských právech, Evropské konvence lidských práv a Všeobecného zákona o tělesně postižených, vydaného v Paříži v roce 1975. V souladu s těmito…

Deklarace práv duševně postižených lidí

Duševně postižený občan má, pokud je to jen možné, stejná práva jako ostatní občané. Duševně postižený občan má nárok na přiměřené lékařské ošetření a terapii odpovídající jeho potřebám, jakož i nárok na takové vzdělání, trénink, rehabilitaci a podporu, které co nejvíce mohou rozvinout jeho možný potenciál a schopnosti. Duševně postižený občan má právo na hospodářské…

Návštěvní řád

Návštěvní hodiny jsou stanoveny denně od 14.00 do 17.00 hodin. Mimo tuto dobu nejsou návštěvy doporučeny vzhledem k plánovaným vyšetřovacím a léčebným výkonům, avšak po dohodě s ošetřujícím lékařem je lze individuálně dohodnout.  Návštěvy dětí do 10 let nejsou z hygienických a psychologických důvodů vhodné. Před vstupem na oddělení pacientů si vydezinfikujte ruce, abyste zamezili případnému přenosu bakterií…