Úvod > Whistleblowing

Whistleblowing

Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon o ochraně oznamovatelů“) zavedla naše společnost KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o. jako povinný subjekt s účinností od 22.11.2023 samostatný vnitřní oznamovací systém a interní pravidla pro ochranu oznamovatelů možného protiprávního jednání (whistleblowing).

Vnitřní oznamovací systém umožňuje při splnění zákonných podmínek zaměstnancům a dalším oprávněným oznamovatelům podávat oznámení o možném protiprávním jednání u naší společnosti, o kterém se oznamovatel  dozvěděl v souvislosti s vykonávanou prací nebo jinou obdobnou činností pro naši společnost. 

Ke splnění všech povinností, které naší společnosti jako povinnému subjektu Zákon o ochraně oznamovatelů ukládá, jsme zavedli příslušný interní proces pro oznamování protiprávního jednání a přijali odpovídající interní opatření, která jsou upravena v Interní směrnici o vnitřním oznamovacím systému a ochraně oznamovatelů u společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o.  

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti tímto na našich webových stránkách níže uveřejňujeme způsobem umožňujícím dálkový přístup povinné informace podle § 9 odst. 2 písm. b) Zákona o ochraně oznamovatelů, a to jako souhrnné:

Současně s tím níže uveřejňujeme a dotčeným skupinám subjektů údajů takto níže poskytujeme povinné informace a poučení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů):


Možnosti podání oznámení:

1. Elektronicky:

Email: whistleblowing@kardiologie-sro.cz

2. Telefonicky:  

Tel.: +420 266 083 011

Tel.: +420 266 083 045

Oznamovatelem se rozumí jakákoli fyzická osoba, která učiní oznámení v mezích a při splnění všech podmínek Zákona, a to prostřednictvím VOS KNB, externího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti České republiky nebo uveřejněním, případně přímo příslušnému orgánu veřejné moci příslušnému podle jiného právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie (např. policejnímu orgánu, státnímu zástupci apod.). Takový oznamovatel následně požívá ochrany před odvetným opatřením.

Co by mělo obsahovat oznámení?

  • jméno, příjmení a datum narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele (oznámení nemusí obsahovat tyto údaje, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa);
  • informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo, dochází nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které je v působnosti Zákona (§ 2 odst. 1), včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno;
  • případné důkazy a podpůrné informace, na jejich základě je podáváno oznámení. 

Přílohy

Směrnice EUR-Lex – 32019L1937 – EN – EUR-Lex  (europa.eu)